GDPR

Dnem vyplnění tohoto formuláře uděluji souhlas společnosti TPSoft, s. r. o., se sídlem Teplice, Kollárova 1561/17, PSČ 41501, IČO: 22796410, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31881, emailový kontakt: prodej@tamara.cz… (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 2. jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa,

 3. Účelem zpracování osobních údajů je:
 4. Zasílání obchodních nabídek Správce

 5. Doba zpracování osobních údajů je:
 6. Jeden rok od udělení souhlasu / Po dobu trvání smlouvy o … a následně ještě jeden rok od jejího ukončení


podpis Subjektu údajů

Poučení Subjektu údajů

 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 • ZPĚT NA FORMULÁŘ